Как стать автором
Обновить
VK
Технологии, которые объединяют

Произносим термины IT правильно

Уровень сложности Средний
Время на прочтение 3 мин
Количество просмотров 52K

Наша отрасль изобилует словами из английского языка. Но надо помнить, что после русификации произношение слова часто становится совершенно не похоже на оригинал. Чтобы больше не ставить англоязычных собеседников в тупик на зум-коллах, мы попросили нашего коллегу Адама Дэйли озвучить произношение терминов, в которых русскоговорящие специалисты часто делают ошибки:

Таблицей

administrator

/ædˈmɪnəˌstreɪtər/

architecture

/ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/

archive

/ˈɑrkaɪv/

arena

/əˈriːnə/

array

/əˈreɪ/

automatic

/ˌɔːtəˈmætɪk/

auxiliary

/ɔːɡˈzɪliəri/

bash

/bæʃ/

binary

/ˈbaɪnəri/

browser

/ˈbraʊzər/

buffer

/ˈbʌfər/

caution

/ˈkɔʃən/

certificate

/sərˈtɪfɪkɪt/

character

/ˈkær.ək.tər/

Chrome

/krəʊm/

cipher

/ˈsaɪ.fər/

circuit

/ˈsɜːkɪt/

compiler

/kəmˈpaɪ.lər/

cursor

/ˈkɜː.sər/

cyber-

/saɪbər/

cybernetics

/ˌsaɪ.bɚˈnet̬.ɪks/

data

/ˈdeɪ.tə/

database

/ˈdeɪ.tə.beɪs/

decimal

/ˈdesɪml/

hexadecimal

/ˌhɛksəˈdɛsəml/

default

/dɪˈfɒlt/

defragment

/ˌdiː.fræɡˈment/

defrag

/ˌdiːˈfræɡ/

diagnostic

/ˌdaɪ.əɡˈnɒs.tɪk/

dial-up

/ˈdaɪəlˌʌp/

dialog

/ˈdaɪ.ə.lɒɡ/

document

/ˈdɒk.jə.mənt/

documentation

/ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən/

duplex

/ˈdʒuː.pleks/

duplication

/ˌdʒuː.plɪˈkeɪ.ʃən/

dynamic

/daɪˈnæm.ɪk/

echo

/ˈek.əʊ/

else

/ɛls/

emulate

/ˈem.jə.leɪt/

enumerate

/ɪˈnjuː.mə.reɪt/

epoch

/ˈiː.pɒk/

error

/ˈɛrər/

etc

/ɛt ˈsɛtərə/

façade

/fəˈsɑːd/

fatal

/ˈfeɪ.təl/

fault

/fɒlt/

firmware

/ˈfɜːm.weər/

float

/fləʊt/

function

/ˈfʌŋkʃən/

functional

/ˈfʌŋkʃənəl/

garbage

/ˈɡɑː.bɪdʒ/

generator

/ˈdʒen.ər.eɪ.tər/

geo

/ˈdʒiːəʊ/

hacker

/ˈhæk.ər/

halt

/hɒlt/

header

/ˈhed.ər/

height

/haɪt/

hibernation

/ˌhaɪ.bəˈneɪ.ʃən/

hybrid

/ˈhaɪbrɪd/

hyper-

/ˈhaɪ.pər/

hypertext

/ˈhaɪ.pə.tekst/

icon

/ˈaɪ.kɒn/

image

/ˈɪm.ɪdʒ/

install

/ɪnˈstɔl/

installation

/ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən/

internal

/ɪnˈtɜː.nəl/

invalid

/ɪnˈvæl.ɪd/

isometric

/ˌaɪsəʊˈmetrɪk/

issue

/ˈɪʃuː/

key

/kiː/

hot key

/ˈhɒt ˌkiː/

media

/ˈmiː.di.ə/

mediator

/ˈmiːdieɪtə(r)/

merge

/mɜːdʒ/

micro-

/ˈmaɪ.krəʊ/

microprocessor

/ˌmaɪ.krəʊˈprəʊ.ses.ər/

Microsoft

/ˌmaɪ.krəʊˈsɒft/

modal

/ˈməʊdl/

model

/ˈmɒdl/

module

/ˈmɒdʒuːl/

modulation

/ˌmä-jə-ˈlā-shən/

modulo

/ˈmä-jə-ˌlō/

multi-

/mʌl.ti-/

multimedia

/ˌmʌl.tiˈmiː.di.ə/

multicast

/mʌl.ti'kɑːst/

numeric

/njuːˈmerɪk/

packet

/ˈpæk.ɪt/

piracy

/ˈpaɪ.rə.si/

plus

/plʌs/

practice

/ˈpræktɪs/

privacy

/ˈprɪv.ə.si/

private

/ˈpraɪvɪt/

procedure

/prəˈsiːdʒə/

purge

/pɜːdʒ/

query

/ˈkwɪəri/

queue

/kjuː/

radio

/ˈreɪ.di.əʊ/

random

/ˈræn.dəm/

ratio

/ˈreɪ.ʃi.əʊ/

reboot

/ˌriːˈbuːt/

register

/ˈrɛdʒəstər/

reset

/ˌriːˈset/

resource

/rɪˈzɔːs/

router

/ˈruː.tər/

scalar

/ˈskeɪ.lər/

scanner

/ˈskæn.ər/

schedule

/ˈʃedʒ.uːl/

scheduler

/ˈʃedʒ.uː.lər/

schema

/ˈskiː.mə/

server

/ˈsɜrvər/

sign

/saɪn/

source

/sɔrs/

spawn

/spɔn/

static

/ˈstæt.ɪk/

status

/ˈsteɪ.təs/

state

/steɪt/

stylus

/ˈstaɪ.ləs/

suite

/swiːt/

super-

/ˈsuː.pər/

supervisor

/ˈsuː.pə.vaɪ.zər/

tech

/tek/

technical

/ˈtek.nɪ.kəl/

technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

to certificate

/sərˈtɪfɪˌkeɪt/

token

/ˈtəʊkən/

tunnel

/ˈtʌnl/

variable

/ˈveə.ri.ə.bəl/

version

/ˈvɜː.ʃən/

viewer

/ˈvyuər/

virus

/ˈvaɪə.rəs/

virtual

/ˈvɜrtʃuəl/

warning

/ˈwɔrnɪŋ/

x-axis

/ˈeksˌæk.sɪs/

x86

/eks/ /ˈeɪti/ /sɪks/

XOR

/ˌeks-ˈȯr/ или /ˈzȯr/

y-axis

/ˈwaɪˌæk.sɪs/

Бонус-трек

Названия

ABBYY

аби

Adobe

эдоуби

/əˈdəʋbɪ/

Apache

эпэчи

/əˈpætʃiː/

от «a-patchy»

Asus

офиц. э́сус
амер. э́йсус

 

BenQ

бенкью

Cisco

сискоу

/ˈsɪskoʊ/

EBay

ибэй

Ethernet

изэрнэт

/ˈiθərˌnɛt/

Itanium

айтэйниум

/aɪˈteɪniəm/

Juniper

джу́нэпэр

/ˈdʒunəpər/

Kubernetes

куберне́тис

/ˌk(j)uːbərˈnɛtɪs/

или кубернейтис(з)

LaTeX

лэйтех лэйтек
латех латек

/ˈleɪtɛk/ /'leɪtɛx/
/ˈlɑːtɛx/ /ˈlɑːtɛk/

Linux

офиц. линэкс
вар. линукс

/ˈlɪnəks/
/ˈlɪnʊks/

 

Mac OS X

мэк оу-эс тэн

Microsoft

май-кро-софт

/ˈmaːjkrosoft/

MikroTik

мик-ро-т́́и́к

/ˌmiːkɹoʊˈtɪk/

MySQL

офиц. май-эс-кью-эл
вар. май-сиквел

как «My Ess Que Ell», см. оф. сайт

nginx

энджин-экс

(от engine-x)

PuTTY

пати

/ˈpʌtɪ/

см. оф. сайт

Qt

кьют

/kyut/

см.

TeX

тех тек

/ˈtɛx/ /tɛk/

не «текс»

XBox 360

экс-бокс фри сиксти

Xen

зен

/ˈzɛn/

Xeon

зион

Xerox

зирокс

/ˈzɪərɒks/

Xilinx

зайлинкс

/ˌzaɪliːŋks/

ZyXel

рус. зайксел
амер. зайзел

см.

Аббревиатуры

AJAX

эй-джэкс

/ˈeɪdʒæks/

DICOM

дай-ком

DDoS

ди-ди-оу-эс

GIF

гиф

/gɪf/

сами создатели произносят как /dʒɪf/

GNU

гну

вар. гню

GWT

гвит

/ˈɡwɪt/

I²C

ай-сквэд-си

или ай-ту-си

ICANN

айкэн

IEEE

ай-трипл-и

как «I triple E»

ISO

айсо

JSON

джейсэн

/ˈdʒeɪsən/

или джейсон /ˈdʒeɪˌsɒn/

JWT

джот

/dʒɒt/

LED

эл-и-ди

/ɛl.iːˈdiː/

или лед /lɛd/

PNG

пинг

/ˈpɪŋ/

как «ping», см. спецификацию

PXE

пикси

/ˈpɪksi/

RUP

рап

SaaS

сэс

/sæs/

SCSI

скази

/'skʌzi/

SPI

спай

или эс-пи-ай

SOAP

соуп

/soʊp/

SQL

эс-кью-эл

/ˈɛsˈkjuˈɛl/

неофиц. «сикуел»

SWF

свиф

/ˈswɪf/

см. спецификацию

UEFI

юифай

/ˈuːɪfaɪ/

WSDL

виз-дел

/ˈwɪz dəl/

WYSIWYG

визивиг

/ˈwɪziˌwɪg/

XAML

зэмл

/ˈzæməl/

XML

экс-эм-эль

/ˌeks.emˈel/

XUL

зул

/ˈzuːl/

YAML

йэмл

/ˈjæməl/

Yii

длинное «и»

/ji:/

Теги:
Хабы:
+64
Комментарии 229
Комментарии Комментарии 229

Публикации

Информация

Сайт
team.vk.company
Дата регистрации
Дата основания
Численность
свыше 10 000 человек
Местоположение
Россия
Представитель
Руслан Дзасохов